For turledere

Dokumenter

Turlederhåndbok - et hjelpemiddel for den som planlegger turer i regi av DNT Nedre Glomma.

ROS - risikoanalyse & turrapport, skjema for rapportering etter gjennomført tur.
Skjema ROS alene

Skjema for reisereging

Rutine for kjøregodtgjørelse

DNT Nedre Glomma dekker kjøring til møter internt i foreningen.
Styret har vedtatt å gi kjøregodtgjørelse etter statens satser til turledere og frivillige i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av turer og hyttedugnad.
For kjøregodtgjørelse ved møte eller kurs eksternt, kontakt styreleder eller kasserer. Vi oppfordrer til felleskjøring.

Politiattest  

DNT Nedre Glomma har vedtatt å innføre krav om politiattest fra alle som arbeider med barn og unge.

I medhold av strafferegistreringsforskriften § 12 nr 4 bokstav p) kreves det politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for DNT Nedre Glomma som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med «mindreårige» menes barn og unge under 18 år.

Det er ikke enhver kontakt med mindreårige/mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å kreve politiattest. Befatning med barn er ikke tilstrekkelig. Oppgavene må innebære et tillits- og ansvarsforhold. Med dette menes normalt at:

  1. oppgaven vil gi eller sette personen i en posisjon i forhold til mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep og at
  2. oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

Team-/gruppeledere og instruktører som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming vil være omfattet av ordningen.

DNT Nedre Glomma skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

Styret utnevner en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest.

Fremgangsmåte for politiattest

Søknaden må undertegnes av den aktuelle personen og av foreningens ansvarlige. Foreningens ansvarlige skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker.

Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for foreningens ansvarlige. Denne skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Ansvarlig for å håndtere ordningen i DNT Nedre Glomma er: Anna-Boel Andersen.

Søknadsskjema om politiattest.