Generelle vilkår for deltakelse på DNT Nedre Glommas turer

1. Påmelding / medlemskap

Overnattingsturene er åpne for alle som er medlemmer av DNT Nedre Glomma, og som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske evne til å gjennomføre turen. Ikke-medlemmer kan ved påmeldingen tegne medlemskap i DNT Nedre Glomma. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når ev. depositum er innbetalt innen fristen.

2. Avtale / dokumenter

Avtalen mellom deltakeren og DNT Nedre Glomma består av:

  • DNT Nedre Glomma sitt turprogram med turtilbud og turbeskrivelse
  • Deltakerbevis med «faktura»
  • Generelle vilkår for deltakelse på DNT Nedre Glommas turer

3. Pris

Prisen omfatter det som er nevnt i turprogrammet for turen. DNT Nedre Glomma forbeholder seg retten til å endre prisen dersom det skjer endringer i våre inngåtte prisavtaler med transportører eller hytteeiere/overnattingssteder. En eventuell prisforhøyelse skal varsles snarest mulig, senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte prisen kan deltakeren uten ekstra omkostninger avbestille arrangementet.

4. Betaling

Ved påmelding vil deltakeren få tilsendt et deltakerbevis med krav om betaling av deltakeravgiften. Deltakeravgiften betales til foreningens konto: 1638.17.33088. DNT Nedre Glomma kan annullere påmeldingen dersom deltakeravgiften ikke er på kontoen dagen etter forfallsdato, med mindre kunden kan dokumentere at innbetalingen har funnet sted innen fristen. DNT Nedre Glomma kontakter deltaker før påmeldingen blir annullert.

5. Avbestilling

DNT Nedre Glomma må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes. Ved avbestilling gjelder følgende:

  • mer enn 30 dager før avreise: depositumet tilbakebetales.
  • 30-21 dager før avreise: DNT Nedre Glomma beholder depositumet. Er det handlet togbilletter ved din avbestilling, må de betales i tillegg.
  • 20-11 dager før avreise: DNT Nedre Glomma beholder 50 % av turens priser.
  • 10-0 dager før avreise eller ved manglende frammøte- eller deltakere avbryter turen underveis: DNT Nedre Glomma beholder hele turens pris.

Dersom avbestilling skjer på grunn av akutt sykdom eller ulykkesskade, kan det innbetalte beløpet refunderes med hele beløpet. Dette krever framlegging av legeattest og forsikringsbevis.

6. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte en tur, kan DNT Nedre Glomma etter søknad innen 30 dager etter avbrutt tur refundere en andel av turens pris. Hjemreise må i slike tilfeller dekkes av deltakeren.

7. Avlysning av tur

DNT Nedre Glomma kan avlyse en tur dersom det er færre enn 4 deltakere, vanskelig værforhold eller mangel på turleder. Andre bestemmelser for antall deltakere kan gjelde dersom det er bestilt busstransport. Ved avlysning plikter DNT Nedre Glomma, dersom det er mulig, å underrette deltakerne senest 14 dager før avreise. Dersom en tur blir avlyst vil hele det innbetalte beløpet bli tilbakebetalt. Utover dette har deltakeren ikke krav på erstatning.

8. Endring av tur

Det tas forbehold om at oppsatte tider kan bli endret på grunn av endringer i rutetider, åpningstider, eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal DNT Nedre Glomma meddele eventuelle endringer før avreise. Vesentlige endringer eller mangler gir deltakeren rett til å trekke seg fra turen. Hele det innbetalte beløpet vil da bli tilbakebetalt.

9. Deltakerens ansvar

Deltakeren plikter å lese igjennom programmet grundig og vurdere om han/hun er i stand til å delta på turen. Deltakeren må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen.Se forslag på pakkeliste. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kreves tilbakebetaling fra DNT Nedre Glomma. Deltakerne må selv bære omkostningene ved hjemreisen.

10. Forsikringer

DNT Nedre Glomma vil understreke at deltakelse på våre turer skjer på deltakerens eget ansvar. DNT Nedre Glomma påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under en av våre turer. Det anbefales derfor alltid å tegne en egen reiseforsikring på våre turer.

Sarpsborg april-2015.